Resevillkor – Prague Week

Följande villkor gäller för samtliga resenärer till Prag med Prague Week och accepteras vid beställning av resa. Läs därför dessa villkor grundligt före du beställer din resa. 

Anmälan

Resan beställer du på www.pragueweek.se via vårat online bokningssystem. När du har beställt din resa, får du en bokningsbekräftelse via den e-mail du uppgett i bokningen. Läs bokningsbekräftelsen noggrant och se efter att du har allt du velat beställa i din beställning.

Vid registreringen ska Java-script vara aktiverat och beställningsformuläret och dess kod ska inte manipuleras, ändras eller processen i allmänhet användas på ett sätt som inte är avsett av Prague Week.
 

Betaling

Du kan betala med Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro eller Dankort. Kortinformationen behandlas av ePay.se via en säker SSL-förbindelse. Eventuella avgifter för användning av ovanstående kort betalas av kunden.
 

Deposition

Du ska betala en deposition som anges på din bekräftelse vid registrering. Genom att betala depositionen är din registrering, dina tillvalsprodukter och resebokningen bindande.

Genom att betala depositionen accepterar du även att Prague Week har rätt till att skicka både e-post och SMS till resenären via den uppgivna informationen. Denna kommunikation kommer endast vara relaterad till resan och dess innehåll, evenemang som hålls i Sverige i samband med resan samt information och arrangemang rörande nästa års resa och sociala evenemang. Detta kan ske före, under och upp till 12 månader efter avslutad resa.

Om du önskar att säga upp vår SMS- och emailservice ber vi dig vänligen kontakta oss via info@pragueweek.se.
 

Restbelopp

Restbeloppet ska vara Prague Week tillhanda senast det datum som framgår i bokningsbekräftelsen. Betalning sker via kreditkort genom att logga in på den upprättade konto/profil på www.pragueweek.se

Om betalning av restbeloppet uteblir har Prague Week rätt till att annullera resan och din deposition och eventuell försäkring kommer inte att återbetalas.
 

Resebevis

Om du har betalat hela beloppet i tid, kommer du att få ett resebevis senast 14 dagar föra avresa.

Ditt resebevis är din biljett och den skall kunna uppvisas på begäran under hela resan. Se därför till att skriva ut den i god tid och ta med det på resan. Beviset kan laddas ner från hemsidan, det gör du genom att logga in med dina upplysningar. Här kan du också löpande se ditt konto, där det framgår hur mycket du har betalat. Du kan även ladda ner ditt resebevis på din telefon.

Om du gör en beställning eller en betalning på andras vägnar, gör vi dig härmed uppmärksam på att det är ett krav att den resande är införstådd till alla villkor, inklusive dessa resevillkor.
 

Ändringar

Alla ändringar, som kräver utarbetandet av ett nytt resedokument, kan göras fram till 30 dagar före avresa mot en expeditionsavgift på 250 SEK per ändring. Sådana ändringar kan omfatta indragning av tillvalsprodukter, ändring av namn etc.

Köp av tillvalsprodukter kan göras fram till 4 januari utan betalning av expeditionsavgift. Tillköp av hotell eller transport är dock beroende på kapacitet. Efter denna deadline kan enskilda tillvalsprodukter köpas till på destinationen, f. ex. Party Pass och VIP Pass.


Valutakurs

Alla priser på hemsidan eller annat material är beräknat ut från valutakurser från 30 juli 2017.
 

Hotel deposition

Alla resenärer ska vid ankomst betala en hotell deposition på €20 – €50 per person. Depositionen på standard hotellen är lägre än lyxhotellen. Depositionen är en uppgörelse mellan den enskilda resenären och hotellet. Depositionen existerar som täckning för eventuella skador som uppstår på hotellet av den resande. Resenärer i ett rum har gemensamt ansvar för skadorna i rummet. Om det har skett betydande skador på hotellet som kan hänföras till den grupp/skola man är en del av, kan det ske att alla blir ansvariga för de skador som uppstått då dem inte kan knytas till ett specifikt rum.

Det kan förekomma att återbetalning av depositionen, som sker via hotellets personal, leder till förseningar vid avresa – i de fall då återbetalningen blir uppskjuten måste resenären kontakta Prague Week efter hemkomst, där vi vill assistera med återbetalningen.
 

Avbeställning

Vid avbeställning av resa går depositionen alltid förlorad, såvida den resande inte har valt att teckna en sjukdomsförsäkring och uppfyller villkoren.
Vid avbeställning efter inbetalning av restbelopp mister man resans fulla pris, såvida resenären inte valt att tecknat en försäkring och dess villkor uppfylls.

Eventuella tillköp i form av armband och liknande återbetalas inte vid avbeställning.

Om resenären är sen för avresa eller hemresa sker ingen form av ersättning, transporten ska då betalas av resenären. Om inte förseningen beror på Prague Week eller dess samarbetspartners.
 

Annulering

Prague Week kan avboka en resa av följande skäl:
(1) Force Majeure (Krig, krigsliknande tillstånd, strejk, naturkatastorfer, eller liknande outförsägbara förhållanden), i vilket fall Prague Week är skyldig att omgående underrätta de påanmälda resenärerna;

(2) I tillfälle antalet registrerade är bristfälliga, i vilket fall Prague Week har förbundit sig att underrätta den registrerade omgående och senast 14 dagar före avresa. Avbokningar på grund av den tidigare nämnda punkten förpliktar Prague Week att återbetala det belopp som betalats inkl. deposition i sin helhet. Det tillkommer inte någon ytterligare kompensation.
 

Ansvar

Prague Week kan inte hållas ansvariga för outnyttjade aktiviteter, som förbeställande av event eller armband, tappad arbetsförtjänst, utgifter för transport till avreseplatsen etc. som på grund av force majerure, väder eller andra omständigheter, som ligger utanför Prague Weeks kontroll.

Prague Week reserverar sig rätten till att ändra tidspunkten för resan grundat på vädermässiga och/eller trafikförhållanden, utan att det tillkommer den resande någon form av kompensation för outnyttjade semesteraktiviteter.

Varje deltagande i själva resan, arrangemangen eller eventen, arrangerade av eller hänvisade till av Prague Week, sker på resenärens egna ansvar. Prague Week kan inte hållas ansvarig för skador på egen- eller tredjeperson samt saksskador, som ligger utanför Prague Weeks vårdnad (bagagetransport).

Prague Week reserverar sig rätten att ändra planlagda aktiviteter i förhållande till t.ex. armbanden, så länge dessa ändringar inte kan värderas att ha konceptuella konsekvenser. Ändringar kan inkludera ändringar av plats, tidspunkt, artister.
 

Baggage

Prague Week kan inte hållas ansvarig för bagage eller för bortappade/dekeftade bagage under transporten eller resan i övrigt, om de inte skulle uppbevaras i en av Prague Week hänvista låsta lokaler eller transporteras i ett av Prague Week hänvisade transportmedel.

Vid borttappat eller skadat resegods, som direkt orsakats av vårdslöshet från våra transportörers sida, ska resenären vända sig till sitt privata försäkringsbolag.

Vi rekommenderar att resenären täcknar en reseförsäkring, och att resenären har en hemförsäkring innan avresa.
 

Armband

Prague Week tar inget ansvar eller någon risk för oavsiktlig förstörelse, försämring, förlust eller skada av armband. Se dock härunder gällande ersättningsarmband.
 

Ersättningsarmband

Prague Week ersätter inte bortkomna eller borttappade armband. Skulle du dock tappa ditt armband och kan framvisa kvitto för dina armband samt ID, kan du på destinationen köpa dem igen med 25% i rabatt. Kontakta vårt kontor i Prag för mer information.
 

Ersättningsplikt

Prague Week är ansvarig och har ersättningsplikt efter branchens normala regler och normer. Prague Week kan inte hållas ansvarig för stängning av platser (restauranger, barer, klubbar, sevärdheter) eller delar därav på grund av en tredje part.

Det tillkommer inte någon kompensation till resenären vid programändringar, som följer reglerna från det berörda landetets myndigheter, till exempel regler som leder till indragning av aktiviteter.
 

Speciella önskemål

Prague Week försöker så gott som möjligt att möta specifika önskningar som kommer upp vid beställningen av resan. Till exempel vid hotell placering och speciell placering i buss etc. Men Prague Week kan inte garantera detta och kan inte hållas ersättningsansvarig såvida ett önskemål inte kan mötas.
 

Resenärens ansvar

Resenären är skyldig att följa de bestämmelser som fastställs för resan som Prague Week, Prague Weeks researrangörer, hotellen och bussbolag sätter.

Allvarliga eller upprepande överträdelse av dessa kan resultera i utebliven resa för den resande och/eller bortvisning från hotellet, bortsett från att ytterligare vistelse och/eller hemresa betalas av resenären.

Resenären är enligt allmänna regler ersättningsansvarig för skador orsakde av resenären mot Prag Week, dennes researrangörer och Prague Weeks samarbetspartners.

En kompensation mellan resenären och Prag Week avgörs enligt dansk lag av en dansk domstol. Skadestånd mellan resenären och tredjepart bestäms av gällande lag av lokala domstolar.

Prague Weeks samarbetspartners är också berättigade till fullständig eller delvist att dra in den erlagda hotelldepositionen om ovanstående överträds.

Alla som bor i ett hotellrum har gemensamt ansvar för eventuella skador som sker på hotellerummet. Olämpligt/larmerande beteende kan medföra att den erlagda depositionen indras helt eller delvis.

Alla resenärer har ett gemensamt ansvariga för eventuell skador som uppstår i bussen.

Om resenären är under 18 år och önskar att boka resan skall resenären ha godkännande från förälder eller något som tillsvarar detta innan bokning och betalning. I och med att godkänna bokningen och betalningen bekräftar resenären att förälder eller något som tillsvarar detta har gett godkännande för resan.

Resebevis kan laddas ner från Prague Weeks hemsidan senast 14 dagar före avresa. Resenären ska då kontrollera materialet, för att hålla sig informerad om eventuella förändringar gällande avgångstid eller avreseort. Resenären har också i sig en skyldighet att hålla sig uppdaterad av Prague Weeks företrädare eller genom uppslag på destinationen om hemresans tidspunkt. Tidspunkt för hemresan kommar att visas av angelägna affischer i hotellen och på varje resenärs log-in. 

Skulle en resenär bli ertappad med knivar-, vapen-, eller vara i slagsmål på någon tidspunkt under resan medför detta ögonblickligen i utvisning från samtliga aktiviteter samt hotell, utan motsvarande tillbakabetalning. Överträdelse av den lokala vapenlagen kan medföra polisanmälan.

Pas och visum - resenärens ansvar

Resenären är själv ansvarig för att ha ett giltigt pass, eventuellt visum och det ligger hos resenärens ansvar att själv stå för eventuella utgifter, om dessa formaliteter saknas.

Svenska medborgare behöver inte visum. Om det är nödvändigt, kontakta den tjeckiska ambassaden för mer information.
 

Sjukförsäkring - resenärens ansvar

Resenären ska även ansvara för att ha det blåa försäkringskortet med sig på resan. Utan detta måste resenären själv stå för betalning av eventuell behandling på sjukhus eller läkare.

Det blåa sjukförsäkringskortet täcker kostnader för akut behandling från läkare, sjukhusvistelse och medicin, men inte en akut hemresa. Försäkring för de sistnämda kan tecknas genom t.ex European Travel Insurance A/S och rekommenderas starkt av Prague Week.
 

Flygsällskapets ansvar

Att flyga till och från destinationen omfattas av bestämmelserna i Montrealkonventionen från 1999 med senare ändringar och tillägg anpassade för den nationella lagstiftningen. Om inte annat anges gäller branschens standard-resevillkor.
 

Reklamationer och klagomål

Alla klagomål och eventuella frågor rörande reklamation måste rapporteras omedelbart till Prague Week researrangör på guidestationen i Prag. Vid ett klagomål kommer du att få ett kvitto.

Var noga med att spara detta kvitto eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna behandla ärendet efter hemkomst. Om resenären efter resans slut fortfarande har samma klagomål ska det skickas skriftlig till Prague Week senast 2 veckor efter hemkomst.
 

Avbeställningsförsäkring

Prague Week rekommenderar att du tecknar ett avbeställningsskydd eftersom detta garanterar att du kan få det inbetalda beloppet returnerat fullt ut i tillfälle vid egen allvarliga sjukdom, ända fram till tidspunkten för avresan. Försäkringen kan beställas med köpet av resan och måste betalas tillsammans med depositionen.

Se villkoren för avbeställningsförsäkring nedan:
 

Villkor för avbeställningsskydd

1. Försäkringen gäller från köpet av resan och fram till avresans planlagda tidspunkt.

2. Försäkringen täcker i tillfälle resenären inte längre kan åka på resan på grund av eget dödsfall eller egen akut sjukdom/skada som kräver sjukhusvistelse, eller att man blir sängliggandes av en doktors beordnad, eller det som kan liknas med detta.

3. Försäkringen täcker endast resenären själv.

4. Försäkringen täcker resan, och därtill relaterade services. Tilläggsprodukter är inte täckt av denna försäkring och betalas därför inte tillbaka vid sjukdom.

5. Försäkringen måste täcknas samtidigt som du bokar resan. Försäkringen kan inte annulleras, avbokas eller ändras efter betalning. Vid återbetalning, betalas inte själva försäkringen tillbaka.

6. Prague Week ska underrättas om avbeställning innan resan är påbörjad via e-mail info@pragueweek.se. Sker detta inom 24 timmar efter planlagd avresetidspunkt täcks det inte av försäkringen. Det kan i väldigt speciella fall ske en dispens.

7. Efter en avbeställning ska den försäkrade ladda ner vårt framställda läkarintyg som kan laddas ner på hemsidan. Detta ska sedan fyllas i av den försäkrades läkare och skickas till Prag Week senast 10 dagar efter planlagd avresetidspunkt. Intyget ska skickas med post i orginal form. 

Adress:
Prague Week v/WOPL ApS
Schleppegrellsgade 18
9000 Aalborg
DENMARK 

8. Det är bara Prague Week framtagna läkarintyg som ska användas. Andra typer av läkarintyg godkäns inte. Försäkringstagaren står själv för utgiften för läkarintyget. Avbeställningsformuläret finns att ladda ner längst ner på hemsidan under "avbeställningsformulär"

Seperat länk till avbeställningsförsäkring kan du se här.
 

Researrangör

Som researrangör för Prague Week är det ens eget ansvar att förmedla informationen angående resan till resten av ens grupp/skola. Detta är dock en frivillig insats som inte belönas. Arrangören har dock ofta den fördelen, att den mängdrabatt, som ges till en eller flera specifika grupper/skolor, tillfaller honom eller henne, om detta är okej för gruppen/skolan. Som arrangör är det mycket information som ska vidare ges, vilket kan vara tidskrävande. Då Prague Week sparar resurser på att frivilliga är researrangörer, tillhandahåller Prague Week en grupprabatt beroende på gruppens storlek. Denna rabatt kan omvandlas till en enkel resa, aktivitets paket och liknande. Vi uppmuntrar researrangörer till att informera resten av gruppen omkring denna rabatt om dem inte skulle vara informerade. Denna praxis används i de flesta byråer som arbetar med gruppresor.Coockies

PRAGUE WEEK'S ANVÄNDNING AV COOKIES

1. Generellt

Denna webbplats tillhandahålls av PRAGUE WEEK, och när du klickar på för att gå till webbplatsen samlas en del information om dig, din dator och ditt beteende på webbplatsen. Nedan kan du läsa i detalj om den information vi samlar in, hur vi behandlar information och vad vi gör med den, vem som har tillgång till den information och vem du ska kontakta om de insamlade uppgifterna. 

2. Cookies
När du besöker PRAGUE WEEKs hemsida får du automatiskt en eller flera cookies. Om du inte vill ha det här, kan du klicka här: http: //minecookies.org/cookiehandtering för att få en guide om hur man - helt eller delvis - undviker att ta emot cookies och hur du tar bort cookies från din hårddisk.

2.1 Hur undviker jag cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera alla cookies, ta bort befintliga cookies från din hårddisk eller få en varning innan en cookie lagras. Klicka här för instruktioner om hur man ställer in detta i webbläsaren:http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.2 Hur använder vi cookies?

För att ge användarna på vår webbplats bästa möjliga upplevelse och för att kunna fastställa om de användare som besöker vår webbplats hittar vad de söker, använder vi cookies. På det sättet kan vi anpassa vår hemsida och skapa produkter, innehåll och tjänster. Dessutom har vi möjlighet att låta systemet komma ihåg vad du som användare ville köpa, samt komma ihåg den information som ska användas i samband vid ett eventuellt köp för att inte trycka flera gånger.

2.3 Cookies från våra samarbetspartners

Avsnittet nedan visar en lista över de parters som skickar cookies på våra webbplatser, och har tillgång till information som samlas in via cookies som skickas från våra webbplatser. 

Mätning av beteende på plats för att optimera användbarheten och försäljning www.pragueweek.se:

    Google Analytics

    Facebook

Dessa cookies används för att rikta annonser till dig baserat på vad som bedöms lämpligast utifrån innehållet i de sidor du besöker och har besökt tidigare. Observera att denna inriktning sker på andra platser förutom denna webbplats.

2.4 Kontaktinformation 

Om du vill ha mer information, vänligen kontakta: PRAGUE WEEK, Schleppegrellsgade 18, 9000 Aalborg, DENMARK. 

3. Sekretess 

3.1 Personuppgifter 

Personuppgifter ges aldrig ut till tredje part och vi samlar aldrig personlig information utan att du själv har gett oss den, till exempel via köp av en produkt.

3.2 Användning av personuppgifter 

Personlig information används i första hand för att genomföra det köp eller den tjänst för vilken informationen samlas in i samband med. Information används också för att öka vår kunskap om dig och andra användare av webbplatsen. Dessa användningar kan omfatta undersökningar och analyser för att förbättra våra produkter, tjänster och teknik, och visa innehåll och annonser som är anpassade efter dina intressen.

3.3 Skydd av personuppgifter  

Enligt lagen om skydd av personuppgifter, ska din personliga information förvaras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter via ett datasystem med begränsad åtkomst, som är belägna i kontrollerade anläggningar, och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att avgöra om vår användarinformation hanteras på rätt sätt. Vi kan dock inte garantera med 100 procent säkerhet vid överföring av data över Internet. Detta innebär att det kan finnas en risk för att andra obehöriga får tillgång till information när data överförs och lagras elektroniskt. Således skickar du din personliga information på egen risk.

Den snabba utvecklingen av Internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan vara nödvändig. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter kontinuerligt.

I den mån där det behandlas personliga uppgifter om dig, har du under personliga lagen rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig. Om det visar sig att de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller missvisande, har du rätt att kräva dessa korrigerade, raderade eller blockerade. Du kan när som helst invända till att information om dig blir föremål för behandling. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och uppgifter som rör dig. Klagomål lämnas till datainspektionen, jf. dataskydslagen § 58, stk. 1.

Vid användning av vår hemsida accepterar du användningen av cookies, som står beskrivet i vår cookiepolitik. close